septembrie 25, 2023 RomaniaEnglishRussia

REPowerEU: Planul de reducere a dependenței de combustibilii fosili din Rusia și de accelerare a tranziției ecologice

Comisia Europeană (COM) a adoptat în data de 18 mai 2022, planul REPowerEU privind asigurarea securității în aprovizionarea cu energie și gaze naturale la nivelul UE, reducerea dependenței de importurile energetice din Rusia și accelerarea tranziției către neutralitatea climatică. Planul REPowerEU va fi discutat în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la finele lunii mai și include:

 • O Strategie Solară dedicată a UE pentru dublarea capacității fotovoltaice solare până în 2025 și instalarea a 600 GW până în 2030.
 • O Inițiativă privind Acoperișurile Solare, cu o obligație legală de instalare treptată a panourilor solare pe clădirile publice și comerciale noi și pe clădirile rezidențiale noi.
 • Dublarea ratei de utilizare a pompelor de căldură și măsuri de integrare a energiei termice geotermale și solare în sistemele modernizate de încălzire urbană și comunală.
 • O Recomandare a Comisiei pentru a aborda problema procedurilor lente și complexe de autorizare a proiectelor majore de energie regenerabilă și o modificare specifică a Directivei privind energia regenerabilă pentru a recunoaște energia regenerabilă ca fiind de interes public major. Statele membre ar trebui să instituie zone dedicate pentru sursele de energie regenerabilă, cu procese de autorizare mai scurte și simplificate în zonele cu riscuri de mediu mai reduse.
 • Stabilirea unui obiectiv de 10 milioane de tone de producție internă de hidrogen din surse regenerabile și de 10 milioane de tone de importuri până în 2030, pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul în sectoarele industriale și de transport. Pentru a accelera proiectele privind hidrogenul, se rezervă o finanțare suplimentară de 200 de milioane de euro pentru cercetare, iar COM se angajează să finalizeze evaluarea primelor proiecte importante de interes european comun până în vară.
 • Un Plan de Acțiune privind Biometanul stabilește instrumente, inclusiv o nouă Alianță Industrială pentru Biometan și stimulente financiare pentru creșterea producției la 35 miliarde de metri cubi până în 2030, inclusiv prin intermediul Politicii Agricole Comune.

Din documentele de mai sus prezentăm principalele măsuri de intervenție pe termen scurt și lung, pe piața de energie:

Referitor la sursele de energie incluse, proiecte de interes pentru Romania, se precizează că producția de gaz natural se face din surse indigene, având un rol determinant în securitatea în aprovizionare si menționează că sursele de cărbune pot fi utilizate pentru o perioada mai lungă decât cea estimată inițial. Energia nucleară este prezentată ca având un rol important în reducerea dependenței de Rusia.

UE va trebui, de asemenea, să își diversifice aprovizionarea cu petrol și gaze, departe de sursele rusești, implementând noi acorduri pe termen scurt. Aceasta include acorduri privind GNL cu SUA, Canada și alții și crearea unei platforme comune de cumpărare pentru țările care doresc să participe.

Este evidențiată acordarea de sprijin Proiectelor de Interes Comun (PCI) care vizează creșterea capacităților de stocare și extracție pentru a asigura un nivel crescut de pregătire și răspuns la riscuri în securitatea aprovizionării cu gaze. În acest sens, COM indică două coridoare de gaze naturale de mare importanță pentru securitatea aprovizionării în Europa Centrală și de Est: Coridorul Transbalcanic (Turcia-Bulgaria-România) și Coridorul Vertical (interconector Grecia-Bulgaria, interconector România-Bulgaria și BRUA) care vor facilita furnizarea de gaze din țări terțe în regiune.

De asemenea, noi terminale de gaze naturale lichefiate (GNL) urmează să fie susținute în Cipru și Grecia în 2023 și în Gdansk, Polonia. Mai multe proiecte de stocare a gazelor sunt, de asemenea, vizate în Grecia, România și Bulgaria.

Sunt menționate investițiile necesare pentru upgradarea conductelor de petrol (ex. Transalpine, Adria sau SPSE) și a rafinăriilor dependente de petrol rusesc pentru a putea diversifica resursele utilizate, precum și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de transport bulgar, noua interconexiune dintre Grecia și Bulgaria (IGB).

În legătură cu țintele propuse în pachetul ”Fit for 55”, energia regenerabilă, eficiența energetică, Planul REPowerEU menține nivelul de ambiție general din pachetul Fit for 55, de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Cu toate acestea, estimează necesare accelerarea și creșterea ambițiilor în domeniile care contribuie la reducerea dependenței față de importurile energetice din Rusia: contribuția energiei regenerabile și eficiența energetică. Astfel, planul propune creșterea nivelului de ambiție privind contribuția energiei regenerabile de la 40% la cel puțin 45% la nivelul UE și a țintei privind eficiența energetică de la 9% la cel puțin 13%.

Implementarea rapidă și masivă a energiei regenerabile, în special a energiei solare, se află în centrul planului REPowerEU. COM prevede măsuri de accelerare a procesului de emitere a autorizațiilor prin declararea proiectelor în domeniul energiei regenerabile ca fiind în interesul public superior (overriding public interest) și servind sănătății și siguranței publice. Prin Strategia în domeniul energiei solare, se stabilește ca obiectiv o țintă de peste 320 GW de instalații solare fotovoltaice până în 2025 și 600 GW până în 2030. Ca element de noutate este prevăzută adoptarea de măsuri obligatorii privind instalarea panourilor solare pentru toate clădirile publice și comerciale noi cu o suprafață de cel puțin 250 m2 până în 2026, pentru toate clădirile publice și comerciale existente cu o suprafață de cel puțin 250 m2 până în 2027 precum și pentru toate clădirile rezidențiale noi până în 2029.

Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să utilizeze măsuri fiscale pentru a încuraja economiile de energie, cum ar fi reducerea cotelor de TVA pentru sistemele de încălzire eficiente din punct de vedere energetic, izolarea clădirilor, precum și pentru aparate și produse. COM stabilește, de asemenea, măsuri de urgență în cazul unor întreruperi grave ale aprovizionării și va emite orientări privind criteriile de stabilire a priorităților pentru clienți și va facilita un plan coordonat de reducere a cererii la nivelul UE.

În ceea ce privește hidrogenul, este subliniat rolul important pe care acesta îl are pentru înlocuirea utilizării gazelor naturale, cărbunelui și țițeiului neprelucrat în industriile energo-intensive și transport. Prin REPowerEU, COM propune un accelerator de hidrogen care stabilește un obiectiv de 10 milioane de tone de producție internă de hidrogen RES și 10 milioane de tone de importuri de hidrogen RES până în 2030. COM va derula contracte de carbon pentru diferență pentru a sprijini adoptarea hidrogenului verde de către industrie și o finanțare specifică pentru REPowerEU în cadrul Fondului de inovare, utilizând veniturile din comercializarea emisiilor pentru a sprijini în continuare renunțarea la dependența de combustibilii fosili din Rusia. De asemenea, COM oferă orientări privind energia regenerabilă și acordurile de achiziție de energie electrică și va pune la dispoziție un mecanism de consultanță tehnică împreună cu Banca Europeană de Investiții. Pentru a menține și a redobândi poziția de lider tehnologic și industrial în domenii precum energia solară și hidrogenul și pentru a sprijini forța de muncă, COM propune înființarea unei Alianțe a UE pentru Industria Solară și a unui parteneriat pe scară largă pentru competențe.

Pentru a spori economiile de energie și eficiența energetică în sectorul transporturilor și pentru a accelera tranziția către vehicule cu emisii zero, COM va prezenta un Pachet de Ecologizare a transportului de marfă, care vizează creșterea semnificativă a eficienței energetice în acest sector, și va lua în considerare o inițiativă legislativă pentru a crește ponderea vehiculelor cu emisii zero în parcurile auto publice și corporative care depășesc o anumită dimensiune. Comunicarea UE privind Economisirea Energiei include, de asemenea, numeroase recomandări adresate orașelor, regiunilor și autorităților naționale care pot contribui în mod eficient la înlocuirea combustibililor fosili în sectorul transporturilor.

Pentru acoperirea nevoilor de investiții REPowerEU pe termen scurt, COM propune o modificare a Regulamentului privind Mecanismului de redresare și reziliență (MRR). Astfel, alocarea financiară a MRR – granturi – va fi majorată cu 20 de miliarde EUR (în prețuri curente), finanțată din licitarea cotelor din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) deținute în prezent în Rezerva de stabilitate a pieței ETS. Suma va fi pusă la dispoziția statelor membre sub formă de sprijin financiar nerambursabil în gestiune directă pentru a sprijini exclusiv reformele și investițiile incluse în capitolul REPowerEU.

În plus, statele membre vor avea posibilitatea de a transfera până la 12,5% din alocarea lor în cadrul politicii de coeziune către MRR. Statele membre vor avea, de asemenea, posibilitatea de a transfera până la 12,5% din alocarea lor inițială din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală („FEADR”) către MRR pentru a sprijini măsurile incluse în capitolul REPowerEU. România are o limita de maximă a transferului din politica de coeziune de 7.5%, adică 2,191 miliarde de EUR, iar din FEADR, limita maxima este de 12,5%, adică 604 milioane de EUR. 

Separat de pachetul REPowerEU, COM a adoptat o comunicare cu privire la măsuri de reglementare, pe baza raportului ACER publicat la data de 29 aprilie 2022, precum:

 • Posibilitatea de a extinde pentru o perioadă limitată aplicarea unor prețuri reglementate la gaze naturale la nivelul pieței cu amănuntul (retail). Limitarea perioadei de aplicare a acestei măsuri este importantă din perspectiva reducerii riscului de a crește consumul de gaze naturale.
 • Posibilitatea introducerii unui plafon la nivel european (EU price cap) pentru tranzacționarea gazelor naturale la nivelul pieței angro/platformelor de tranzacționare. O astfel de reglementare ar putea fi introdusă doar în cazul apariției unei urgențe la nivelul UE.
 • Posibilitatea de a subvenționa pentru o perioadă limitată costul gazului utilizat pentru producerea de electricitate.
 • Captarea/taxarea unei părți din profiturile obținute de anumiți producători de energie electrică poate fi justificată pentru o perioadă limitată de timp (următorul sezon rece), veniturile obținute din această măsură putând fi redirecționate pentru a sprijini consumatorii vulnerabili și mediul de afaceri cel mai afectat.
 • Posibilitatea de a include IMM-urile în domeniul de aplicare a prețurilor reglementate la energie electrică la nivelul pieței cu amănuntul (retail).

În final subliniem că propunerea COM vizează măsuri de investiție în infrastructura de energie necesare pentru securitatea furnizării de petrol și gaze, care se conformează principiului Do no significant Harm, din Taxonomia UE.

Sursa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3131

RomaniaEnglishRussia