Language

octombrie 5, 2022

Recomandarea CE privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru proiecte RES

In data de 25.05.2022 a fost publicata in JOUE Recomandarea (UE) 2022/822 a Comisiei privind accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile și facilitarea contractelor de achiziție de energie electrică.

Recomandarile se fac pe mai multe directii, dintre care cele mai relevante sunt:

  • Autorizarea pentru construire
  • Planificarea teritorială și autorizarea de mediu
  • Autorizarea pentru racordare la retea
  • Facilitarea contractelor de achizitie de energie electrica

In ceea ce privește autorizarea pentru construire se recomandă statelor membre (SM) să califice investițiile în producția de energie din surse regenerabile ca fiind de interes public major și în interesul siguranței publice și să asigure faptul că planificarea, construirea și exploatarea, racordarea lor la rețeaua de energie electrică, de gaz și de căldură, precum și rețeaua aferentă în sine și activele de stocare se califică pentru cea mai favorabilă procedură disponibilă în procedurile de acordare a autorizațiilor.

În acest sens trebuie să se instituie termene clar definite, accelerate și cât mai scurte cu putință pentru toate etapele necesare în vederea acordării autorizațiilor. Durata procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru instalarea echipamentelor de energie solară în structuri artificiale ar trebui să fie limitată la cel mult trei luni.

Mai mult, se recomandă elaborarea unui proces unic și unificat de depunere a cererilor pentru întreaga procedură administrativă de solicitare și de acordare a autorizațiilor și să permită solicitanților să actualizeze la timp specificațiile tehnologice ale proiectelor lor, în intervalul dintre depunerea cererii de autorizare și etapa de construcție a proiectelor, pentru a facilita adoptarea de tehnologii inovatoare.

O altă recomandare face apel la coordonarea eficace între nivelul național, regional și municipal în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile autorităților competente, precum și legislația, reglementările și procedurile aplicabile pentru autorizarea proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile. În acest context, se insistă pentru instituirea unui ghișeu unic pentru acordarea autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001, care să limiteze la strictul necesar numărul de autorități implicate.

Statele membre ar trebui să introducă norme prin care să asigure faptul că lipsa unui răspuns, în termenele stabilite, din partea autorității sau autorităților competente conduce la acceptarea unei anumite cereri în etapa relevantă a procedurii de acordare a autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile (așa-numita „aprobare tacită din partea administrației”), cu excepția cazului în care răspunsul autorităților respective este necesar în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale.

In ceea ce privește planificarea teritorială și autorizarea de mediu, mai intâi se recomandă SM să identifice rapid zone terestre și marine adecvate pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile. În cadrul acestui proces de cartografiere, anumite zone limitate și clar definite ar trebui desemnate ca deosebit de adecvate pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile (zone prioritare pentru energia din surse regenerabile), evitând totodată, pe cât posibil, zonele valoroase din punct de vedere ecologic și acordând prioritate, printre altele, terenurilor degradate care nu pot fi utilizate pentru agricultură.

Deasemenea se recomandă limitarea „zonelor de excludere”, în care nu pot fi dezvoltate facilități de producere energia din surse regenerabile, la strictul necesar. Restricțiile ar trebui să fie bazate pe dovezi și desemnate astfel încât să creasă la maximum disponibilitatea spațiului pentru dezvoltarea proiectelor.

Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile trebuie rationalizată, aplicând orientările tehnice disponibile pentru facilitarea investițiilor în surse regenerabile de energie. Trebuie să se utilizeze în mod sistematic etapa de stabilire a domeniului de aplicare (scoping) sau să o facă obligatorie, pentru a îmbunătăți calitatea procesului de evaluare a impactului asupra mediului.

Statele membre ar trebui să se asigure că uciderea sau perturbarea unor specimene individuale de păsări sălbatice și din specii protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului nu reprezintă un obstacol în calea dezvoltării proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile.

In ceea ce privește autorizarea pentru racordarea la rețea se recomandă planificarea pe termen lung a rețelei și includerea investițiilor compatibile cu expansiunea planificată. Procedurile trebuie simplificate pentru retehnologizarea instalațiilor existente, inclusiv proceduri pentru evaluările de mediu, și să se adopte o procedură de notificare simplă pentru racordarea acestora la rețea acolo unde nu se preconizează niciun impact negativ semnificativ asupra mediului sau la nivel social.

SM trebuie să asigure faptul că operatorii de sistem (i) aplică o procedură transparentă și digitală pentru aplicațiile de racordare la rețea; (ii) furnizează informații privind capacitatea rețelei și (iii) optimizează utilizarea capacității rețelei prin autorizarea utilizării acesteia de către centrale electrice care combină mai multe tehnologii complementare.

Totodată, trebuie să se garanteze securitatea juridică în ceea ce privește reconfigurarea conductelor de gaze naturale pentru transportul hidrogenului, indicând în mod clar ce autorizații vor fi necesare și permițând păstrarea drepturilor obținute în temeiul autorizațiilor existente.

In ceea ce privește facilitarea contractelor de achiziție de energie electrica se recomandă elimnarea rapidă a obstacolelor administrative și de piață nejustificate, chiar încurajarea aplicării lor de către întreprinderile mici și mijlocii. Mai mult trebuie concepute, programate și implementate scheme de sprijin – și garanții de origine – compatibile cu contractele de achiziție de energie din surse regenerabile la nivel de întreprinderi.