noiembrie 29, 2021

Propuneri de modificare a regulamentelor europene privind rețele de gaze pentru eliminarea progresivă a utilizării gazelor fosile prin înlocuirea treptată a gazelor naturale și prin asimilarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind Foaia de parcurs / Evaluarea Inițială a Impactului în legătură cu Propunerea de Regulament privind Rețelele de gaze.

Această inițiativă propune revizuirea normelor UE privind gazele naturale pentru a facilita intrarea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a elimina orice bariere de reglementare nejustificate.

Observațiile se pot transmite până în data de 10 martie 2021 prin intermediul site-ului Have Your Say: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-

Pentru a putea atinge ambiția sporită în materie de climă, Comisia lucrează la o politică care facilitează eliminarea progresivă a utilizării gazelor fosile prin înlocuirea treptată a gazelor naturale și prin asimilarea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reformele ar trebui să permită o concurență loială între electrificarea inteligentă, eficiența energetică și gazele regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi hidrogenul și biometanul, sau tehnologiile de utilizare/stocare a captării carbonului (CCUS) în atingerea obiectivelor de decarbonizare.

În contextul elaborării acestei inițiative, Comisia va efectua o evaluare concomitentă a normelor relevante privind piața gazelor. Evaluarea va analiza eficacitatea, eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE ale Directivei actuale și ale Regulamentului privind gazele. Relevanța cadrului de reglementare actual va fi un criteriu important având în vedere modificările structurale ale consumului de combustibili gazoși preconizate în cadrul oricărui scenariu de decarbonizare.

Problemele pe care inițiativa își propune să le abordeze

Directiva și Regulamentul privind gazele naturale sunt concepute pentru organizarea și funcționarea sectorului actual al gazelor naturale fosile. Ele nu anticipează nici apariția gazelui metan alternativ, cum ar fi bio-metanul sintetic, sau a altor combustibili gazoși, cum ar fi hidrogenul, și nici modele de producție diferite. De exemplu, acestea nu integrează producția distribuită de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nu împiedică perturbările cauzate de schimbarea calității gazelor. Acest accent pe gazele naturale poate duce la o situație în care este mai dificil să se treacă consumul de la gaze naturale la gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ceea ce duce la efecte de blocare sau întârzieri într-o implementare mai accelerată a gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În plus, penetrarea din ce în ce mai mare a surselor de energie regenerabile variabile necesită o mai bună integrare a întregului sistem energetic, atât pe piețe, cât și în infrastructură.

Această inițiativă abordează următoarele domenii:

 1. Infrastructura și piețele de hidrogen

Odată cu creșterea cererii de hidrogen, se preconizează că nevoia de infrastructură va crește progresiv (de asemenea, dacă se ține seama de producția descentralizată apropiată de locațiile de consum). Business case-urile pentru furnizarea de hidrogen pur ar necesita o infrastructură dedicată hidrogenului. Infrastructura este deosebit de importantă pentru hidrogenul regenerabil, deoarece:

 • este puțin probabil ca locațiile pretabile pentru producția de RES de volum mare să fie întotdeauna situate lângă centrele de cerere existente;
 • transportul prin conducte pare mai sigur și mai durabil;
 • aceasta se poate dovedi a fi o opțiune relativ ieftină, în special atunci când conductele existente nu mai sunt necesare pentru gazele naturale și barierele pentru redistribuirea acestora sunt eliminate.

Astfel, infrastructura va trebui să fie reutilizată acolo unde este posibil sau nou construită atunci când este necesar, în cazul în care este mai rentabilă și mai durabilă în raport cu alte metode de producție și mijloace de transport. Cu toate acestea, conductele de gaze naturale existente sunt deținute de operatori de rețea care adesea nu au voie să dețină, să opereze și să finanțeze conducte de hidrogen. În plus, transportul hidrogenului în conducte nu este abordat în mod corespunzător de actualul cadru de reglementare, care riscă să creeze monopoluri nereglementate care împiedică intrarea noilor actori pe piată și atingerea de rezultate competitive ale pieței. Integrarea producției de hidrogen pe alte piețe energetice trebuie, de asemenea, asigurată. Intervenția timpurie în materie de reglementare poate oferi o oportunitate de a evita costurile și investițiile irecuperabile create de armonizarea ex post și poate da predictibilitate de reglementare pentru investitori, atât pe piețele din infrastructură, cât și pe piețele din amonte și din aval, inclusiv poate furniza răspunsul la întrebarea dacă operatorilor de sisteme de transport al gazelor (OST) ar trebui să li se permită să opereze electrolizatoare.

 1. Accesul gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon la infrastructură și la piață

Elementele normelor existente privind gazele naturale, axate pe gazele naturale importate în principal din afara UE, nu abordează caracteristicile specifice ale producției descentralizate de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cadrul UE. Marea majoritate a instalațiilor de bio-metan de astăzi din UE sunt conectate la nivelul distribuției. Cu toate acestea, actualul cadru de reglementare nu prevede injecții descentralizate cu gaze, ceea ce înseamnă că tranzacționabilitatea și accesul gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon pe piețe și la rețeaua de gaze nu sunt în condiții de concurență echitabile cu gazele naturale fosile, afectând business-case-urile producătorilor de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și costurile pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă. De asemenea, terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) nu sunt neapărat adecvate pentru primirea gazelor regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru acordarea accesului acestora într-un mod transparent.

 1. Drepturile consumatorilor, competiția și transparența:

În comparație cu sectorul energiei electrice, cadrul de reglementare al pieței gazelor rămâne în urmă în ceea ce privește protecția consumatorilor. Volumele în creștere de biometan și hidrogen afectează calitatea gazului (adică caracteristica fizică a gazului) și, prin urmare, proiectarea infrastructurii de gaze și a aplicațiilor pentru utilizatorii finali implică riscul de fragmentare a pieței.

 1. Lipsa piețelor energetice integrate, în special prin planificarea rețelelor

Integrarea progresivă și apariția unor noi piețe energetice înseamnă că infrastructura devine mai interdependentă. Acest lucru poate necesita o abordare mai integrată a planificării rețelei de infrastructură, spre deosebire de abordarea actuală bazată în mare parte pe agregarea operatorilor de transport și de sistem.

Obiectivele acestei inițiative nu pot fi atinse la nivel național. Inițiativa vizează modificarea legislației UE existente și crearea unui nou cadru pentru o piață internă a hidrogenului, care este esențial pentru realizarea unei economii eficiente din punctul de vedere al costurilor privind hidrogenul.

Obiectivele specific ale acestei initiative sunt:

 • Asigurarea apariției unei infrastructuri de hidrogen eficiente din punctul de vedere al costurilor și a unor piețe de hidrogen concurențiale;
 • Facilitarea producției locale și descentralizate de gaze regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, de exemplu prin facilitarea accesului biometanul și metanului sintetic la infrastructură (conducte, stocare și terminale GNL) și la piață;
 • Consolidarea drepturilor consumatorilor, asigurarea concurenței, transparenței și securității aprovizionării;
 • Asigurarea unei planificări mai holistice și mai favorabile incluziunii a infrastructurii, în special pentru piețele gazelor, hidrogenului, energiei electrice și încălzirii și răcirii.
 • Evitarea blocării cererii de gaze naturale.

În ceea ce privește măsurile legislative, acestea ar putea include modificări ale următoarelor acte legislative, în funcție, de asemenea, de avizele și propunerile exprimate în cadrul consultării publice:

 • Directiva privind gazele;
 • Regulamentul privind gazele;
 • Codurile de rețea în domeniul gazului;
 • Elementele legate de hidrogen ale inițiativei pot fi abordate fie printr-o revizuire a instrumentelor menționate anterior, fie printr-un nou instrument juridic.

În plus, Comisia va organiza un proces larg de consultare cu diferite grupuri de părți interesate (statele membre, autoritățile naționale de reglementare și alte autorități publice relevante, actorii de pe piață – inclusiv operatorii de rețea și utilizatorii, rețelele și asociațiile industriale, organizațiile internaționale/regionale relevante, ar fi Comunitatea Energiei, consultanții, mediul academic și organizațiile internaționale) pentru a colecta feedback și opinii cu privire la schimbările necesare pentru a asigura atingerea obiectivelor acestei inițiative, inclusiv opinii cu privire la evaluarea legislației aplicabile în prezent și a orientărilor și noilor aspecte ale inițiativei:

 • O consultare publică cu durata de 12 săptămâni va fi lansată în T2 2021. Aceasta va conține predominat întrebări închise dar va oferi opțiuni suplimentare pentru comentarii scrise, opinii și cifre care acoperă o gamă largă de aspecte privind opțiunile de politică ale Directivei și ale Regulamentului privind gazele.
 • Va fi organizat un workshop amplu cu grupurile relevante de părți interesate pentru a contribui la evaluarea impactului;
 • Comisia va ține seama, de asemenea, de feedbackul valoros primit în timpul pregătirii Strategiei de Integrare a Sistemelor Energetice și a Strategiei de hidrogen, precum și de evaluarea inițială a impactului pentru revizuirea Directivei privind Energia din Surse Regenerabile;