Codul rețelei de transport gaze naturale. Episodul 1

La data de 1 octombrie 2018 a intrat în vigoare un Nou Cod de Rețea, asupra căruia Asociația Energia Inteligentă și-a propus să realizeze o analiză pentru a preveni o serie de anomalii care s-au produs odată cu aplicarea precedentului Cod de Rețea. Astfel, înaintea intrării în efectuarea unei analize asupra noului Cod vom prezenta o analiză pe vechiul Cod de retea care a determinat aplicarea unor penalități Utilizatorilor de Rețea care în opinia noastră încălcau tocmai prevederile Codului Rețelei în vigoare până la data de 30 septembrie 2018.

 

 1. Prevederile Codului rețelei aprobat prin Ordinul ANRE nr 16/2013 cu modificările și completările ulterioare, privind punctele de intrare/ieșire în/din Sistemul Național de Transport

 

În Codul rețelei se stabilea, ca regulă generală, în cadrul art. 7 alin. 2, că punctele de intrare/ieşire în/din SNT pot avea atât caracter fizic, cât şi virtual, urmând ca de la caz la caz în cadrul articolelor specifice din cadrul Codului Rețelei să se precizeze la care fel de puncte face referire fiecare operație prevăzută de Cod.

Astfel, se regăsea în Codul Retelei:

A. Conform art 9 și art 14 în care se face referire la operațiile de PREDARE/PRIMIRE dintre Utilizatorul de Rețea și Operatorul Sistemului de Transport care se vor desfășura în puncte fizice:

Art. 9. Un punct fizic de intrare este acel punct reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, UR predă şi OTS preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale din sistemele adiacente.

Art. 14. Un punct fizic de ieşire este acel punct, reprezentat de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală/comercială, în care, în baza contractului de transport al gazelor naturale, OTS predă şi UR preia gazele naturale transportate prin SNT în scopul predării acestora în sistemele adiacente/la CD.

 

B. Conform art 67, art 68, art. 69, art. 713, art. 714 , art. 73 în care se face referire la operațiile de ALOCARE a cantităților preluate de către Operatorul Sistemului de Transport în punctele de intrare și a cantităților predate de către Operatorul Sistemului de Transport în punctele de ieșire, care se vor desfășura în puncte virtuale:

Art 67. (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie, fiecare producător transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D (…)

(2)În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct virtual de intrare în SNT, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 68. În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare, fiecare OÎ transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D.

Art. 69. (1) În vederea efectuării alocării în punctele de intrare în SNT Isaccea (UA-RO) şi Medieşu Aurit (UA-RO), OTS afişează în platforma informaţională, în ziua D+1, până la ora 10,00, următoarele informaţii:

(2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS efectuează următoarele operaţiuni:

  1. a) calculează cantitatea de energie aferentă punctului virtual de interconectare, format din cele două puncte de intrare în SNT menţionate la alin. (1), pe baza informaţiilor prevăzute la acelaşi alineat;

Art. 713 (1) OD efectuează alocarea pe fiecare UR şi/sau pe fiecare partener al UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, pentru livrările operate prin reţelele proprii de distribuţie în baza informaţiilor transmise de OTS către OD în conformitate cu prevederile

Art. 714 În vederea derulării procesului de alocare efectuat de OTS, OD au obligaţia să transmită către OTS, în ziua D+1 până la ora 14,00, informaţiile referitoare la cantităţile alocate în ziua D fiecărui UR şi/sau partenerului UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2), cu menţionarea distinctă a cantităţilor alocate în baza citirilor zilnice la clienţii finali şi a cantităţilor alocate în baza profilelor de consum. OD are obligaţia să transmită UR sau partenerilor UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD consumul defalcat la nivel de client avut în vedere la alocarea zilnică.

 Notă: Având în vedere că fiecare OD este definit de Codul Rețelei ca fiind un punct virtual (a se vedea ANEXA nr. 11 din Codul rețelei – Lista punctelor virtuale şi a punctelor fizice componente) aici cel care a scris textul codului, asumat de Reglementator nu a mai considerat util să treacă în cadrul articolului 714 că alocarea se face pe punct virtual. În același timp nici articolul 714 nu vorbește de puncte de ieșire, Operatorul de Distribuție având obligația să facă alocarea doar pe UR.

 Art. 73. (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, OTS transmite către OÎ, până la ora 12,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D

Apreciez că în redactarea Codului rețelei, cel care a conceput textul, aprobat de reglementator, a simțit nevoia să lase la modul general formularea puncte de intrare/ieșire în/din SNT la nivelul altor operațiuni definite în alte articole (art. 30, art. 50, art 51, art 65 etc.), datorită faptului că aceste operații sunt operații complexe care se desfășoară la nivel de punct fizic și/sau la nivel de punct virtual (însumări, corelări). Astfel, în opinia mea cel care a conceput textul, asumat de reglementator, nu a dorit să formuleze repetitiv articolul odată la nivelul punctului fizic și încă o dată la nivelul punctului virtual.

 Astfel conform:

Art. 30 Rezervarea de capacitate se face în punctele de intrare în SNT şi în punctele de ieşire din SNT, în unităţi de energie.

Art. 50 Fiecare nominalizare primită din partea unui UR este analizată de către OTS în scopul verificării:

  1. a) încadrării cantităţilor nominalizate în fiecare punct de intrare şi de ieşire în/din SNT în capacitatea rezervată de către UR în punctele respective;
  2. b) egalităţii dintre cantităţile nominalizate în punctele de intrare în SNT şi cantităţile nominalizate în punctele de ieşire din SNT.

Art. 51 (1) În situaţia în care cantitatea de gaze naturale nominalizată de un UR într-un punct de intrare/ieşire în/din SNT depăşeşte capacitatea rezervată de acel UR în punctul respectiv, OTS verifică dacă suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în acel punct de intrare/ieşire în/din SNT se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia şi:

  1. a) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la nivelul cantităţii nominalizate, în situaţia în care suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de către toţi UR în punctul de intrare/ieşire în/din SNT respective se încadrează în capacitatea tehnică a acestuia respectiv;
  2. b) suplimentează capacitatea rezervată de respectivul UR în acel punct de intrare/ieşire până la nivelul cantităţii rezultate în urma aplicării principiului pro rata cu capacităţile rezervate asupra cantităţilor de gaze naturale aferente tuturor UR ale căror nominalizări depăşesc capacităţile rezervate de aceştia în punctul respectiv.

(2) Nominalizările/Renominalizările transmise de un UR care depăşesc capacitatea rezervată se înregistrează de către OTS numai în situaţia în care acestea se încadrează în capacitatea tehnică disponibilă.

(3) Suplimentarea, în condiţiile prevăzute la alin. (1), a capacităţii rezervate este obligatorie pentru UR şi OTS pentru ziua D. UR nu poate renunţa la respectiva capacitate zilnică suplimentară, odată ce OTS a aprobat o nominalizare ce depăşeşte capacitatea rezervată de UR într-un punct de intrare/ieşire în/din SNT.

(4) Pentru capacitatea suplimentară rezultată în condiţiile alin. (1) se percepe tariful de rezervare de capacitate pentru prestarea serviciului de transport ferm pe zi, în vigoare la data aprobării nominalizării.

Art. 65 Alocarea reprezintă atribuirea de către OTS pentru fiecare UR în parte a cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, în punctele de intrare/ieşire în/din SNT, conform prevederilor Codului reţelei.

 

2. Corectitudinea alocării cantităților de gaze intrate/ieșite în/din Sistemul Național de Transport conform Codului Rețelei aprobat prin Ordinul ANRE nr 16/2013 cu modificările și completările ulterioare, în derularea relației comerciale dintre OST și Utilizatorii de Rețea

 

Codul rețelei până la 30.09.2018 definea alocarea la alin 2, art 6 ca fiind atribuirea, de către operatorii sistemelor adiacente sau, după caz, de către OTS, a cantităţilor de gaze naturale pentru UR, exprimate în unităţi de energie, în punctele de intrare şi de ieşire, conform Codului reţelei.

Ulterior în cadrul Codului rețelei se găseau mai multe articole care reglementau pentru diferitele tipuri de puncte de intrare/ieșire în/din SNT a alocării cantității pentru fiecare UR.

 

1.Pentru tipul de puncte de intrare din perimetrele de producție Codul rețelei a ținut să stabilească clar că la nivelul acestor tipuri de puncte SNT, ALOCAREA ESTE PE PUNCTE VIRTUALE așa cum rezultă din art 67 (1) În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie, fiecare producător transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D (…) (2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS calculează cantitatea de energie pentru ziua gazieră D, aferentă fiecărui punct virtual de intrare în SNT, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1).

Astfel, apreciez că a fost încălcat art 67 din Codul Rețelei, atunci când s-a făcut alocarea pe puncte de intrare din perimetrele de producție pentru Utilizatorii de Rețea, făcând ca elementele care au stat la baza calculării depășirilor de capacitate, dezechilibrelor și chiar a facturării serviciilor pe baza acestor alocări să nu fie una corectă.

 

2.Pentru tipul de puncte de intrare din depozitele de înmagazinare Codul rețelei a ținut să stabilească clar că la nivelul acestor tipuri de puncte SNT, ALOCAREA ESTE PE PUNCTE VIRTUALE așa cum rezultă din art 68 În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de intrare în SNT din depozitele de înmagazinare, fiecare OÎ transmite către OTS, până la ora 10,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D.

Astfel, apreciez că a fost încălcat art 68 din Codul Retelei, atunci când s-a făcut alocarea pe puncte de intrare din depozitele de înmagazinare pentru Utilizatorii de Retea, făcând ca elementele care au stat la baza calculării depășirilor de capacitate, dezechilibrelor și chiar a facturării serviciilor pe baza acestor alocări să nu fie una corectă.

 

3. Pentru tipul de puncte de intrare din import din Federația Rusă Codul rețelei a ținut să stabilească clar ca la nivelul acestor tipuri de puncte SNT, ALOCAREA ESTE PE PUNCTE VIRTUALE așa cum rezultă din art 69 1) În vederea efectuării alocării în punctele de intrare în SNT Isaccea (UA-RO) şi Medieşu Aurit (UA-RO), OTS afişează în platforma informaţională, în ziua D+1, până la ora 10,00, următoarele informaţii: (2) În intervalul orar 10,00-10,30 al zilei gaziere D+1, OTS efectuează următoarele operaţiuni: a) calculează cantitatea de energie aferentă punctului virtual de interconectare, format din cele două puncte de intrare în SNT menţionate la alin. (1), pe baza informaţiilor prevăzute la acelaşi alineat;

Astfel, apreciez că a fost încălcat art 69 din Codul Rețelei, atunci când s-a făcut alocarea pe puncte de intrare din import din Federația Rusă pentru Utilizatorii de Rețea, făcând ca elementele care au stat la baza calculării depășirilor de capacitate, dezechilibrelor și chiar a facturării serviciilor pe baza acestor alocări să nu fie corecte.

 

4. Pentru tipul de puncte de iesire spre operatorii de distribuție Codul rețelei a ținut să stabilească clar că la nivelul acestor tipuri de puncte SNT, ALOCAREA ESTE PE PUNCTE VIRTUALE așa cum rezultă din art 713 OD efectuează alocarea pe fiecare UR şi/sau pe fiecare partener al UR care se află într-o relaţie contractuală cu OD, pentru livrările operate prin reţelele proprii de distribuţie în baza informaţiilor transmise de OTS către OD în conformitate cu prevederile

Notă: Având în vedere că fiecare OD este definit de Codul Rețelei ca fiind un punct virtual (ANEXA nr. 11 din Codul rețelei – Lista punctelor virtuale și a punctelor fizice componente) aici cel care a scris textul aprobat de Reglementator, nu a mai considerat util să treacă în cadrul articolului efectiv, că alocarea se face pe punct virtual. În același timp în articolul 713 nu se vorbește de puncte de ieșire, Operatorul de Distribuție având obligația să facă alocarea doar pe UR.

Astfel, apreciez că a fost încălcat art 713 din Codul Rețelei, atunci când s-a făcut alocarea pe puncte de ieșire spre depozitele de înmagazinare pentru Utilizatorii de rețea, făcând ca elementele care au stat la baza calculării depășirilor de capacitate, dezechilibrelor și chiar a facturării serviciilor pe baza acestor alocări să nu fie corectă.

 

5. Pentru tipul de puncte de ieșire spre depozitele de înmagazinare Codul rețelei a ținut să stabilească clar că la nivelul acestor tipuri de puncte SNT, ALOCAREA ESTE PE PUNCTE VIRTUALE așa cum rezultă din art 73 În vederea efectuării alocării la punctele virtuale de ieşire din SNT către depozitele de înmagazinare, OTS transmite către OÎ, până la ora 12,00 a zilei gaziere D+1, următoarele informaţii referitoare la livrările efectuate în ziua gazieră D

Astfel, apreciez că OTS a încălcal art 73 din Codul Rețelei, atunci când a făcut alocarea pe puncte de ieșire spre depozitele de înmagazinare pentru Utilizatorii de Rețea, făcând ca elementele care au stat la baza calculării depășirilor de capacitate, dezechilibrelor și chiar a facturării serviciilor pe baza acestor alocări să nu fie corectă.

 

În concluzie apreciez că alocarea cantităților intrate/ieșite din SNT, conform Codului retelei aprobat prin Ordinul ANRE nr 16/2013, trebuia să se realizeze exclusiv pe puncte virtuale, nefiind stabilită în cadrul Codului rețelei nici o metodă de alocare a cantităților de gaze la nivelul punctelor fizice.

 

Interpretarea notiunii ”tip de puncte” din art 99 (Pentru fiecare zi gazieră şi fiecare tip de puncte de intrare/ieşire în/din SNT la care UR a depăşit capacitatea rezervată, UR va plăti OTS un tarif de depăşire a capacităţii rezervate) că se referă la puncte fizice, apreciez că este o greșeală, deoarece Codul retelei este explicit în conținutul său și stabilește că alocarea se face exclusiv pe puncte virtuale, chiar detaliind cum se va face această alocare în mod individual pe fiecare TIP DE PUNCTE.

Astfel, Codul rețelei valida existența următoarelor:

a) TIPURI DE PUNCTE DE INTRARE ÎN SNT:

– puncte de intrare din perimetrele de producție (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 67 pe puncte virtuale)

– puncte de intrare din depozitele de înmagazinare (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 68 pe puncte virtuale)

– puncte de intrare din import (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 69 pe puncte virtuale)

b) TIPURI DE PUNCTE DE IEȘIRE DIN SNT:

– puncte de ieșire către operatorii de distribuție (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 71 pe puncte virtuale)

– puncte de ieșire către Consumatorii Direcți (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 72 pe puncte virtuale)

– puncte de ieșire din depozitele de înmagazinare (cantitatea care urmează a se factura se stabilește prin metoda de alocare prevăzută la art 73 pe puncte virtuale)

Am început cu această analiză, deoarece prevederile Noului Cod de Rețea, în vigoare din 1.10.2018, din nou aduce în prim plan cele două tipuri de puncte fizice și virtuale, lăsând din nou loc unor interpretari, care au determinat în trecut penalități de sute de mii de lei, aplicate în opinia noastră incorect și care au ajuns să fie plătite exclusiv de către consumatorii finali, din care o mare parte au fost consumatorii casnici.

About Dumitru Chisalita 162 Articles
Facultatea de Inginerie Sibiu - Specializarea Ingineria și managementul sistemelor de producție, masterate în “Valorificarea Gazelor Naturale” Universitatea Sibiu, în „Managementul și marketingul petrolului” Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, în „Modernizarea energetică a clădirilor” Universitatea Brașov. Titlul Ştiinţific în domeniul Științe Inginerești, Specializarea Mecanica fluidelor. Expert tehnic extra judiciar și consultant in domeniul petrol si gaze eliberat de Asociația Experților Europeni Agreați din Paris si Expert tehnic judiciar în domeniul petrol și gaze în cadrul Ministerului Justiției.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*